Menu

Projektové práce

Projektová činnost

 • Zaměřování stávajících stavů objektů a vypracování dokumentací stávajícího stavu.
 • Zpracování pasportizace objektů.
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.
 • Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost do vydání územního souhlasu

 • Projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky územního řízení.
 • Obstarání dokladů a vyjádření orgánů a organizací potřebných k vydání územního souhlasu.
 • Uplatnění požadavků dotčených orgánů státní správy zapracováním do projektové dokumentace, které vyplynou ze zajištěných dokladů a vyjádření.
 • Vypracování návrhu pro zahájení územního řízení a jeho podání.
 • Obstarání vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Inženýrská činnost do vydání stavebního povolení

 • Projednání PD ke SŘ s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky stavebního řízení.
 • Obstarání dokladů a vyjádření orgánů a organizací potřebných k vydání stavebního povolení.
 • Uplatnění požadavků dotčených orgánů státní správy zapracováním do projektové dokumentace, které vyplynou ze zajištěných dokladů a vyjádření a výkazů výměr.
 • Vypracování návrhu pro zahájení stavebního řízení a jeho podání.
 • Obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci.

Inženýrská činnost při výběru zhotovitele stavby

 • Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Zajištění rozeslání výzvy uchazečům v zastoupení mandanta.
 • Zpracování rozboru předložených nabídek a předložení mandantovi k vyhodnocení.
 • Oznámení výsledku výběru zhotovitele stavby.
 • Organizace a pořízení zápisů a dokladů z výběru zhotovitele stavby.
 • Zpracování připomínek k předloženému návrhu smlouvy o dílo.
 • Projednání konečného znění smlouvy o dílo.
 • Zajištění uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.

Inženýrská činnost po dokončení stavby

 • Příprava podkladů pro žádost o kolaudaci a účast na kolaudačním jednání, inženýrská činnost při kolaudačním řízení.
 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení, zajištění kolaudace vč. nabytí právní moci.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků.

Projektové práce

Technický dozor

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
 • Odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku.
 • Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
 • Kontrola dodržení podmínek stav.povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
 • Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidování dokumentace dokončených částí stavby.
 • Průběžná kontrola čerpání nákladů stavby.
 • Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují kvalitu díla.
 • Ostatní dodatky a změny předkládá mandatář s vlastním návrhem nebo vyjádřením mandantovi.
 • O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smluv o dílo a jejich předkládání k likvidaci investorovi.
 • Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
 • V souladu se smlouvami odevzdání připravených prací dalším případným zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
 • Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 • Kontrolu, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek ( atesty , protokoly a pod. ).
 • Kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.
 • Zabezpečení zahájení a plynulého pokračování prací na stavbě.
 • Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
 • Kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby a ustanoveními smluv, upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem.
 • Ochrana životního prostředí před škodlivými účinky stavby.
 • Přípravu podkladů pro kolaudaci a závěrečné hodnocení stavby v průběhu realizace.
 • Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.
 • Zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitelů.
 • Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby v dohodnutých termínech.
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

Koordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP

 • Zajištění a plnění služby koordinátora BOZP na staveništi dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. „Zákona o BOZP“ ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona a v souladu se všemi následnými souvisejícími předpisy.

 

Ostatní činnost

Ostatní činnost a služby

 • Zpracování investičních a stavebních záměrů.
 • Zabezpečení potřebných vstupních podkladů pro realizaci investičního záměru.
 • Zajištění provedení stavebně-technických průzkumů a posouzení staveb.
 • Spolupráce při zabezpečení financování stavby.
 • Zpracování rozpočtů a cenových kalkulací stavebních prací.